IPR mikrocsoport

2006. május – 2007. június

 

 

 

Pályázat száma, neve: HEFOP-2.1.8-05/1.-2005-11-0090/1.0

Kedvezményezett neve: Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Bagamér

 

Tag:              Kovács Lászlóné

Tag:               Markocsány Vilmosné

Tag:               Kasza Béláné

Tag:               Löki Márta

Tag:               Szakács Sándor

Tag:               Somogyiné Mezei Pálma

Tag:               Barnai Béla

Tag:               Kárpáti Angela

Tag:               Gáboriné Kozma valéria

Tag:               Nagy Gábor Imréné

 

Cél: 

.       Az iskola csökkentse a tanulók között iskolába lépéskor meglévő – az elsődleges szocializáció eltéréseiből fakadó - társadalmi, mentális és képességbeli különbségeket.

.       Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeit javítani

.       Halmozottan hátrányos helyzetű és Sajátos nevelési igényű tanulók hatékony együttnevelése.

.       IPR működésének hatására javuljon az érettségit adó középiskolában tanulók aránya

.       Javul a kompetencia-mérés intézményi mutatója

.       Tanulói lemorzsolódás megszűnik

.       Pedagógus attitűdváltás – módszertani megújulás

                       

Feladat:              

.       A helyi sajátosságokra épített, hatékonyan működtethető integrációs stratégia kidolgozása az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere alapján.

.       Segítse elő az IPR továbbképzés eredményeinek beépítését a pedagógiai gyakorlatba. Mentorálás.

.       Az integrációs program 5 éves működési ütemtervének kidolgozása.

.       Szakmai együttműködés a Hefop pályázat keretében működő mikro-csoportokkal, a közös munka koordinálása.

.       Szakmai tapasztalatcserék, hospitációk szervezése, regionális szakmai műhelyekben részvétel.

.       Az innovatív pedagógiai módszerekhez szükséges infrastruktúra megteremtése.

.       Humán erőforrás fejlesztés.

.       Az alkalmazott módszerek eredményességének vizsgálata – önellenőrzés.

.       A program teljes körű értékelése, dokumentálása.

 

 

Kapcsolódás másik mikro-csoporthoz:

         Csillagdiagram


 

Ütemterv:

 

1.     Előkészítés szakasza:

 

Feladat

Cél

Tevékenység

(eddig végzett  feladatok és új tervek)

Erőforrások

Határidő

Felelős

Sikerkritérium

Az IPR munkacsoport megalakulása

A tudatos, több mikro-csoport együttműködésén alapuló tervező és szervező munka optimális feltételeinek megteremtése.

Csoport tagjainak kiválasztása.

Időpont egyeztetés.

Munkaanyag előkészítése.

 

2006. október 21.

Projekt vezető

 

Az iskolai munkaterületek képviseltetik magukat a mikro-csoportban.

A munkacsoport tagjainak felkészítése, a projekt ismertetése.

A miniszteri rendelet megismerése

A pályázati anyag ismertetése.

A pedagógiai rendszer követelményeinek ismertetése.

Kérdések-válaszok.

 

 

Szakmai vezető

 

Az IPR továbbképzésre épített mentorálás tervezése.

Az IPR továbbképzés tapasztalatainak összegyűjtése.

Célok megfogalmazása.

Tervkészítés.

 

2006. november 30.

Mikro-csoport vezető

Élő szakmai kapcsolat működik a mikro-csoportok között.

A mikro-csoporton belüli munkamegosztás tervezése

A munkamegosztás elvi alapjainak megbeszélése és elfogadása.

 

Partneri kapcsolat kiépítése a többi mikro-csoporttal.

A közös munkaterület azonosítása.

Kapcsolattartók kijelölése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Végrehajtás szakasza:

 

Feladat

Cél

Tevékenység

(eddig végzett  feladatok és új tervek)

Erőforrások

Határidő

Felelős

Sikerkritérium

Az IPR továbbképzés : pedagógiai gyakorlatba történő  beépítés mentorálása.

Pedagógus attitűdváltás – módszertani megújulás

Humán erőforrás fejlesztés.

 

A terv végrehajtása.

Időszakos ellenőrzés 3 havonta.

 

folyamatos

Csoport-vezető

Az új módszerek beépülnek a pedagógiai gyakorlatba.

Az elmúlt 3 év integrációs tevékenységének értékelése.

A tapasztalatok megfogalmazása.

Az intézmény működésének áttekintése az integráció szempontjából.

Az intézményi integrációs stratégia és bevezetési ütemterv megismerése.

 

 

2006. november 30.

Csoport-vezető

Elkészül, valós adatokat tartalmaz a kiinduló állapotról és az elvárt eredményekről.

Helyzetelemzés készítése

A bevezető szakasz tapasztalatai.

A jelenlegi állapot dokumentálása.

 

2006. november 30.

Kovács Lászlóné

Célrendszer megfogalmazása

Általános célok intézményi szintű megfogalmazása.

Intézményi fejlesztési célok rögzítése.

 

A működési ütemterv elkészítése

Az integrált nevelés középtávú tervezése.

5 éves működési ütemterv elkészítése.

 

2006. december 15.

Löki Márta

Somogyiné Mezei Pálma

Elkészül a működési ütemterv

Beiskolázási terv készítése

Demográfiai trendek objektív tervezése.

Kapcsolat az Óvoda-iskola mikro-csoporttal.

A stratégia elem elkészítésének megbeszélése.

A folyamat ellenőrzése.

A mikro-csoport által készített munkaanyag beillesztése az intézményi programba.

 

2006. február 28.

Kasza Béláné

A várható csoport- és tanulószámok lehetővé teszik a program működtetését.

Szervezet-fejlesztési terv készítése

Innovációt támogató szervezeti struktúra jön létre.

A humán erőforrás felmérése.

Munkaerő-gazdálkodás tervezése.

Továbbképzési terv készítése.

Belső szabályzatok aktualizálása.

 

2006.január 30.

Szakács Sándor

Gáboriné Kozma Valéria

Szervezeti, technikai, módszertani feltételek adottak.

Erőforrás-terv készítése

A program humán és anyagi erőforrásainak biztosítása.

Együttműködés a Külső kapcsolatok mikro-csoporttal.

Tervkészítés

 

Nem marad hiány az intézményi kompetenciák terén.

Az óvoda-iskola átmenet segítése

Az iskola csökkentse a tanulók között iskolába lépéskor meglévő – az elsődleges szocializáció eltéréseiből fakadó - társadalmi, mentális és képességbeli különbségeket.

Kapcsolat az Óvoda-iskola mikro-csoporttal.

A stratégia elem elkészítésének megbeszélése.

A folyamat ellenőrzése.

A mikro-csoport által készített munkaanyag beillesztése az intézményi programba.

 

2006. február 28.

Kasza Béláné

A tanulási- és magatartási zavarok aránya csökken.

Heterogén osztályok kialakításának tervezése

Iskolánk megfeleljen  a 11/1994. (VI.8.) MKM r. 39/E §-ban foglaltaknak.

Halmozottan hátrányos helyzetű és Sajátos nevelési igényű tanulók hatékony együttnevelése.

 

A szegregáció mértéke 2008-ra 5% -ra csökken.

Partneri kapcsolatok kiépítése

Aktivizálni a társadalmi környezet szervezeteit és intézményeit.

Együttműködés a Külső kapcsolatok mikro-csoporttal.

A stratégia elem elkészítésének megbeszélése.

A folyamat ellenőrzése.

A mikro-csoport által készített munkaanyag beillesztése az intézményi programba.

 

2006. február 28.

Stumpf Ferencné

Nemcsak formális, hanem közvetlen munkakapcsolat alakul ki minden célszervezettel.

Kompetenciafejlesztő programok, programelemek áttekintése, célszerűségi súlyozása.

 

A helyi sajátosságok alapján kiválasztani a fejlesztésre javasolt kompetencia területeket.

Információgyűjtés a kompetencia területekről.

Az intézményben már működő kompetencia területek azonosítása.

Javaslat elkészítése.

 

2006. november 30.

Csoport vezető

A kiválasztott programelemek hasznosságát és célszerűségét a nevelőtestület elfogadja.

A nevelőtestületi döntés előkészítése: a kompetencia rendszerelemek.

A munkaanyag ismertetése a tantestület számára.

 

A kiválasztott rendszerelemek megvalósításához szükséges programok elkészítése vagy adaptálása.

Együttműködés a Tanórán kívüli tev. mikro-csoporttal.

-         Önálló tanulást segítő felkészülés

-         Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése

-         Integrációt segítő tanórán kívüli programok

-         Közösségfejlesztő programok

Együttműködés a személyiségfejlesztő mikro-csoporttal:

-         értékelő esetmegbeszélések program

Együttműködés a Pályaorientáció mikro-csoporttal:

- továbbhaladás feltételeinek biztosítása program

 

 

2006. február 28.

Mikro-csoport vezetők

Az integrációs stratégia kidolgozásában részt vevő mikro-csoportok munkáinak beépítése az intézményi IPR-be.

 

Koherens, egységes értékrend szerinti stratégia kialakítása.

A munkaanyagok megvitatása.

Beillesztése az intézményi programba.

 

2006. március 30.

Csoport-vezető

Elkészül a teljes IPR.

Az intézményi IPR stratégia és működési ütemterv elfogadása.

 A törvényi előfeltételeknek megfelelő program elkészül.

 

Tantestületi gyűlés megszervezése.

Döntés.

 

2006. április 30.

Projekt vezető

 

3.     Záró szakasz:

 

Feladat

Cél

Tevékenység

(eddig végzett  feladatok és új tervek)

Erőforrások

Határidő

Felelős

Sikerkritérium

Az önellenőrzés elkészítése

Az elvégzett munka minőségbiztosítási folyamaton is ellenőrizve legyen.

Ellenőrzés.

Korrekciós terv.

 

2006.április 30.

Somogyiné Mezei Pálma

Minden ellenőrzési szempontnak megfelel.

A program teljes körű értékelése, dokumentálása.

 

 

A tapasztalatok megállapítása és tudatosítása.

Értékelés

Dokumentálás

 

 

 

Az értékelés alkalmas a program fenntarthatóságának biztosítására.

A projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó tervek

 

Középtávon fenntartható innováció jöjjön létre.

Tervezés

 

2007. április 30.

Kovács Lászlóné

A tapasztalatok közzététele a tantestület, a fenntartó önkormányzat

és a társadalmi környezet számára.

 

A program eredményeit széles körben ismerjék

meg.

Kiadvány készítés

 

2007. június 30.

Projekt vezető

Lehetővé válik a program folytatása.